Loupen ouk in de wintertydLeve lüde,
dat jår 2020 is doch en vordwarsd eyn wean, meynet jy ni ouk!? Al de korona-mest, dee de meysten lüde in bangnis un åden holden het.
Ik sülven har blouts „perifeer“ wat dårmid an’n hood, by wark gaev’t ander regels un myn sportgruppe kun sik veale weaken ni dreapen. Doch de sport upgeaven hev ik ni!
Ik bün meyst noch vakener ünderweagens wesd as vöär de süke. By halvtyd van’t jår hev ik my dän doch noch eyns en
„Running-App“ up myn smartphone daalladed. An de süsde van de junimånd har ik myn eyrste loup, vandage hev ik al öäver 1000 km tohoup loupen. Dat wul ik in en halv jår to vaten krygen. Nu häv ik my dat al an den hilligen morgen as gaav skenket. Dat is doch al wat, is’t ni!? De App wyst my, dat ik al öäver 170 mål „up’n pad“ weer. In’n snid alsou jümmers meyst süss kilometers, dee wat ik an „strek“ maked hev. Ik bin ni malaad wesd, sou hev ik ouk bloets eyn of twey
dage pauseerd, eyrder ik weader los loupen bin. Un dat is vaken keyn rejelle verpuustdag wean, sou is dår ouk ander
sport bi west, t.b. hev ik holt saagd un an en weakenende holt klöyvd un stapeld. Af un an loupe ik lykers ouk dän. Mut eaven passen …
Ouk by vrost un reagen bin ik ünderweagens, man by dröyg wedder is de plaiseer wat grötter, is joa klår.
Ik bin joa heyl lüsken up dat, wat de meteorologen us wyssegget – dat dat möägelik is, dat wy en witte – en rejelle
winter krygen süllet. Na, tomindst kan dat angån, wän de modellreakens upgåt …
Un dat is dat, wat ik ju wünske – en mooie wintertyd mit ni to min sney un vrost, dårsou sik dat lounen deit, de olde
slidden van böän to halen!
Blyvet sund un holdet jem vuchtig!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *