En kinderbook op Neadersassisk

En pår månden torüg – in maimånd waer dat – gaev dat op en netsyt de wyser to en kinderbook öäver Covid-19 – „My hero is you“. Düsse ide vund ik so vyn, dat ik de IASC (Inter-Agency-Standing-Commitee) anskreaven hev, ov ouk en öäversetting van de vortelling op Neddersassisk möägelik is… un, wat sal ik vortellen, see hebbt us inlaad de öäversetting to måken. Ik hev my kundig måkt in en „Sassisk-Öäversetting-Group“, in dee ik by Facebook lidmaat bin und hev ouk stüt by lüde vunden, dee dat lektoraat måkt( keen dat is,, steyt in dat “book”) In augustmånd is datdän dån west! So is  sotoseggen dat erste book vöär dat heale Nedersassiskland rutsuert – van de nedderlandske kante bit nå Brandenburg. Un ouk de Plautdietschen künnet wol eer plaiseer doran hebben! Dat is doch moij, is´t ni!?

Hyr de wyser direktemang to de sassiske versioon:

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-08/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-19%20%28Lower%20Saxon%29.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *