De skryverye is – stand november 2020 – en nyen online-skryvhook wårneam vorskillen autorslüde almeyn in plat skryven doot oder wüllet. Dat heyt, med de tyd wüllet wy artikels hevven uut sou vorskillen rubriken as kultuur, reisen, (språk)politik oder koaken.

De skryvwyse(n)

Alle skryvwsen sint hyr welkoamen, man dat karn-team höldt sik vöär al an de Nysassiske Skryvwyse (kört NSS), dee vöär de eyn oder ander noch en beaten vrömd uutseen mag.
De NSS is en skryvwyse, dee vöär dat heyle platdüütske / sassiske språkrebeed dacht is, un richt sik nich primäär nå de düütske oder nedderländske ortografy, as veale ander skryvwysen dat doot.
As de name dat al segt, is dat en skryvwyse un neyn spreakwyse. De NSS legt soudännig nich vast, woans eyn dat uutspreaken skal. Sou as eyn en fransken oder engelsken tekst nich sou leasen un uutspreaken kan as weer dee in düütsk oder nedderländsk vorvated, sou kan eyn ouk en tekst in de NSS nich sou leasen un uutspreaken as weer dee up düütsk oder nedderländsk skreaven.

Wän du meyr to de NSS weaten wult, kyk dy gaern eyns düt video (eksternen link) an, wat de motivatioon vorklårt. Meyr informationen vindst du ouk up de websteade van de skryvwyse oder in den Wikipedia-artikel. Besünders de Wikipedia van de nedderländsken sassen bruukt de skryvwyse ouk al vakener.

Meddoon

Du hest vormaak med to doon? Skryv uns en netbreev an un vortel uns kört en beaten öäver dy un wår du gaern öäver skryven wult.